I tremble through you
Home Theme Ask me anything Submit

(via c-y-t-a-t-y)

O wiele łat­wiej jest mi wy­cofać się z życia to­warzys­kiego niż poz­wo­lić światu na ko­lej­ne dot­knięcie mnie.

(via c-y-t-a-t-y)

Zwol­nij ha­mul­ce, przełam strach, od­rzuć obawę i krzycz na­wet gdy ludzie nie słuchają!
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter